Pronom EN

Zámenná príslovka EN

Všimni si nasledujúce vety:

Tu veux encore du café? Non, je n'en veux plus.

Elle revient de l'école? Oui, elle en revient.


Zamenná príslovka EN nahrádza:

  • Podstatné mená s neurčitým alebo delivým členom v postavení priameho zámena. Elle en achète acheter des livres
  • Skupinu slov uvedenú predložkou de. Oui, j'en rêve → rêver de quelque chose

Postavenie vo vete

🐋 Zhrnutie 🐋

V prítomnom čase stojí EN pred slovesom. Záporna veta: stále pred slovesom a medzi NE a PAS.

V minulom čase Passé Composé stojí EN pred pomocným slovesom.

V budúcom čase Futur Proche vždy dávame EN pred neurčitok slovesa. Záporná veta: až za PAS

❓Použitie príslovky EN v rozkazovacom spôsobe❓

V kladnej vete rozkazovacieho spôsobu dávame EN za sloveso.

Exemple: Faites du sport! Faites-en !

Niekedy je nutné kvôli výslovnosti v 2 osobe jedn.čísla pridať -s. 

Exemple: Achète du fromage! Achètes-en ! 

V zápornej vete rozkazovacieho spôsobu dávame EN pred sloveso.

Exemple: N'achète pas de fromage ! N'en achète pas !

Načo si dávať pozor 

Rovnaké pravidlo, ktoré platí pre zámennú príslovku Y. Ak sa jedná o životné podstatné meno uprednostňujeme používanie osobných zámen.


Nous parlons de Sophie. Nous parlons d'elle.

Expressions idiomatiques

V niektorých prípadoch EN nemusí automaticky znamenať zámenná príslovka

Existuje pojem expression idiomatique tzv. ustálené slovné spojenie

Máme napríklad frázičku → Je m'en vais, kde en je súčasťou výrazu a nejedná sa už o zámennú príslovku. V preklade táto veta znamená → Odchádzam

Ďalšie príklady:

J'en ai marre (fam.) → Mám toho dosť

Je n'en peux plus.Už nevládzem

Je lui en veux.  → Hnevám sa na neho.👉🏼 PRECVIČ SI

Odpovedz (kladne aj záporne) s použitím pronom EN:


Tu manges du fromage à tous les repas ? ...

Ils achètent quelquefois du pain complet ? ...

Vous parlez souvent de votre travail ? ...

Est-ce que Martin a pris un apéritif ? ...

Vous avez assez de lait pour le gâteau ? ...

Est-ce qu'elle a déjà mangé des cuisses de grenouille ? ...

Elle achète souvent des livres ? ...

Tu vas acheter de la bière ? ...

Ton frère fait du tennis ? ....

Est-ce que ta cousine se souvient de son enfance ? ...