Pronoms compléments indirects

Doplnkové nepriame zámená

me, te, lui, nous, vous, leur

Doplnkové nepriame zámená, ktoré nahrádzajú COI (complément d'objet indirect). Nahrádzajú iba podstatné mená označujúce osoby

Tieto zámena často používame po slovesách (ktoré sa viažu s predložkou à) ako sú : dire, donner, parler, demander, répondre, téléphoner...

Dám vám príklad na predstavu:

Donner qqch à qqn

Je te donne mon numéro de téléphone. Dám ti svoje telefónne číslo.
Je lui donne mon numéro de téléphone. Dám mu svoje telefónne číslo.
Je lui donne mon numéro de téléphone Dám jej svoje telefónne číslo.
Je vous donne mon numéro de téléphone. Dám vám svoje telefónne číslo..
Je leur donne mon numéro de téléphone. Dám im svoje telefónne číslo.

x

Porovnanie s použitím Pronoms compléments directs:

Aimer qqn
Je t'aime. Mám ťa rád.
Je l'aime. Mám ju rád.
Je l'aime. Mám ho rád.
Je vous aime. Mám vás rád.

Je les aime. Mám ich rád.


👉🏼 PRECVIČ SI: 


A. Dopňte správne zámeno nahrádzajúce slovo zvýraznené kurzívou.

1. C'est ton anniversaire, je ............ fais un gâteau.

2. Paula nous invite, on ............ apporte des fleurs.

3. Madame, j'ai un problème, je peux ............ poser une question ?

4. Je connais bien ces gens, je vais aller ............ parler.

5. Je prends quelle direction, tu ............ montres sur la carte, s'il te plaît ?

6. Tu ne comprends pas, on ............ explique.


B. Dajte slová do správneho poradia a odpovedzte tak na otázku. (٭Niektoré vety sú v minulom čase)

-Tu as écrit à tes parents? (écrit / leur / je / ai ) 

- Oui, je leur ai écrit.


1. - Vous avez donné l'adresse à Alex? (nous / avons / lui / le chemin / bien expliqué )

- Oui et ............................................................................. .

2. - Tu ne me donnes pas ton numéro de téléphone fixe? (mon numéro de portable / je / donner / te / vais )

- Non, ............................................................................. .

3. - Tu as répondu à Stéphanie? ( oublié / de / ai / je / lui / répondre )

- Non, ............................................................................. .٭Cvičenia z knihy Focus grammaire du français.