Conjugaison: verbes en -er

Nauč sa časovať slovesá 1. slovesnej triedy vo francúzštine

  • Najpočetnejšia skupina slovies (90%)

  • Tieto slovesá sú v neurčitku zakončené koncovkou -er

  • Väčšina z nich sa časuje pravidelne podľa modelu nižšie (odtrhneš -er a pridávaš koncovky -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent)

  • POZOR nájdu sa tu aj slovesá, u ktorých dochádza k zmene pravopisu

  • Koncové -ent v 3.os. množného čísla sa nevyslovuje

Výslovnosť

Zvukovo rozlišujeme iba tri tvary: [paʀl], [paʀlõ], [paʀle].

Pravopisné zvláštnosti

Pozrieme sa teraz na pár slovies zakončených na -er, ktoré predstavujú určitú zvláštnosť v časovaní.

Une particularité orthographique: verbes en -ger, -cer

  • Slovesá končiace na -ger pred koncovkami začínajúcimi na -a, -o si ponechávajú (e) kvôli zachovaniu mäkkej výslovnosti ž - [ʒ]

  • Slovesá končiace na -cer priberajú (ç) pred koncovkami začínajúcimi na -a, -o kvôli zachovaniu mäkkej výslovnosti - [s]


Une particularité orthographique: verbes en -eler, -eter, -érer (ex. appeler, jeter, préférer)

  • Dochádza k zdvojeniu spoluhlásky v jednotnom čísle a 3. os. množného čísla (viď obr.)

: verbes en -e + consonne + -er (ex. appeler)

  • Dochádza k striedaniu (e) a (è) - jednotné číslo a 3. os. množného čísla (viď obr.)
  • Pomôcka: rozdielny tvar než má neurčitok je vždy v jednotnom čísle a v 3. os. množného čísla (viď obr.)

: verbes en -e + consonne + -er (ex. acheter, mener)

🔺 Ako by si vyčasoval*a sloveso lever🔺

Poznáš ďalšie slovesá 1 slovesnej triedy zakončené na -er, ktoré predstavujú určitú špecifickosť v časovaní? 


Quelques exercices pour s'entraîner.

1. chanter - commencer - étudier - créer - jouer - écouter - danser - regarder - collectionner - parler - manger - changer


Je ............................. dans une chorale.
Nous ............................. la salsa.
Vous ............................. la télévision.
Tu ............................. du violon.
Vous ............................. de la musique.
Nous ............................. les timbres.
Vous ............................. trois langues.
Elles ............................. des objets d'art.
J' ............................. la médecine.
Ils ............................. au restaurant.
Nous ............................. d'hôtel demain. 
Nous ............................. la visite.


2. préférer - appeler - espérer - répéter - acheter


a.) Pour l'heure du rendez-vous, vous préférez le matin ou l'après-midi ? -Je ............................. en fin de matinée.
b.) On demande Madame Moulin au téléphone, je ............................., on demande Madame Moulin au téléphone.
c.) Nous  ............................. qu'il va venir. -Moi aussi, je  ............................. !
d.) Tu  ............................. le printemps ou l'été ? -Moi ? Je  ............................. l'hiver !
e.) Ils  ............................. qu'il va faire beau pour le mariage. 
f.) Qu'est-ce que vous achetez pour Noël ? -Nous  ............................. des livres pour Martine. -J' ............................. un stylo pour mon père. Avec Marc, on  ............................. une bande dessinée pour Léa. Et toi, qu'est-ce que tu  ............................. ? Rien.
g.) Maintenant, voici le gagnant de notre jeu : nous appelons Monsieur Dufrennes. Quel numéro vous  ............................. ? C'est en France ? -Oui, j'  ............................. à Nice. 
h.) Je suis Julien, mes amis m'  ............................. Juju.
i.) Tu  ............................. tes légumes au marché ?


* Cvičenia z knihy Les 500 exercices de grammaire, Hachette