Gérondif présent

Prechodník prítomný

Tento tvar vyjadruje rôzne okolnosti, ktoré sprevádzajú priebeh hlavného deja. 

Tvoríme ho pomocou vzorca:  en + koreň slovesa + ant

Parl(er) en parlant 

Fin(ir) ⇒ en finissant

Vend(re) ⇒ en vendant

Pri slovesách, ktoré menia koreň slova, vychádzame z 1 osoby množného čísla (finir - nous finissons - en finissant). Výnimku tvoria 3 slovesáêtre (en étant) , avoir (en ayant), savoir (en sachant).

Môžeme ním vyjadrovať prítomnost, minulosť, budúcnosť.

Základné pravidlo na to aby sme použili prechodník je totožnosť podmetov vo vete. Vyjadrujú sa deje, ktoré prebiehajú súčasneEx. En souriant, il regarde à travers la fenêtre. ⇒ Smejúc sa pozerá cez okno. Ak by sme si tu vetu chceli rozložiť tak by to bolo : Il sourit et il regarde à travers la fenêtre.

Väčšinou sa prekladá pomocou -júc (čítajúc, počúvajúc, kupujúc, raňajkujúc...) ale samozrejme dá sa to voľnejšie preložiť, záleží to od kontextu a času. Občas sa to prekladá aj pomocou zároveň / súčasne. Pridaním 'tout' sa ešte zvýrazni simultánnosť dejov. Ex. Tout en parlant, il sort un billet de 100 euros. Zároveň s tým ako rozpráva, vyťahuje 100 eurovú bankovku.


Prechodník vjadruje rôzne významy:

🔺 spôsob : En lisant beaucoup, vous enrichissez votre vocabulaire Tým, že čítate veľa, obohacujete si slovník.

🔺 čas : Elle lave les vitres, en écoutant la radio ⇒ Umýva okná, počúvajúc rádio.

🔺 podmienka : En prenant cet itinéraire, vous arrivez à la gare ⇒ Ak sa pustíte touto cestou, prídete k vlakovej stanici. 

🔺 príčinu : Il m'a choqué, en répondant méchamment ⇒ Šokoval ma, zlomyseľne mi odpovedajúc.

ZÁPOR :

Dávaj si pozor na poradie slov v zápornej veteEx. On a moins d'accidents, en ne conduisant pas vite. 


👉🏼 PRECVIČ SI :

Prepíš vety s použitím prechodníka. 

1. On rêve et on dort. ................................................ .
2. Ils discutent et ils boivent un café.  ................................................ .
3. Elle dit au revoir et elle sourit.  ................................................ .
4. Je vais réviser et je vais écrire les corrections.  ................................................ . 
5. Elles écoutent de la musique et elles courent.  ................................................ .


٭Cvičenia z knihy Focus grammaire du français.