Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú informácie o tom, ako zhromažďujem a spracovávam Vaše osobné údaje pri používaní webu https://www.francaisfamilier.sk alebo akýchkoľvek subdomén, vrátane akýchkoľvek informácií, ktoré mi môžete poskytnúť pri nákupe produktu alebo služby, vyplňovaní dotazníkov alebo prihláške na odber newsletterov.

Toto vyhlásenie o spracovaní osobných údajov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), a zákona č. 110/2019 Sb. o spracovaní osobných údajov.

Kto je správca?

Naša webová adresa je: https://www.francaisfamilier.sk

Webovú stránku francaisfamilier.sk prevádzkuje: Zuzana Nosálová, bydliskom Osloboditeľov 96, 066 01 Humenné, IČO: 54730716. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-maile coucou@francaisfamilier.sk

Prehlasujeme

Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

- budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

- plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje v minimálnom rozsahu, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu, nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. zaslanie prístupov do online kurzu, WhatsApp podpora, zaslanie dokumentov apod.)

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing - zasielanie Newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail, meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu najdlhšie 5 rokov od poslednej objednávky.

Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám Newsletter, články, zaujímavosti len na základe vášho súhlasu prejaveného na základe potvrdenia (kliknutia) na súhlas v e-maile, po dobu 5 rokov od udelenia. Princíp dvojitého potvrdenia tzv. double opt-in, používame tak, že na zadanú e-mailovú adresu zašleme žiadosť o potvrdenie súhlasu a až potvrdením tejto žiadosti (napríklad kliknutím na zadaný odkaz alebo odoslaním odpovede) je súhlas skutočne poskytnutý.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Na zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami napr. činnosti technickej alebo administratívnej podpory, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a zachovávaním bezpečnostných opatrení, aby nedošlo k ohrozeniu vašich osobných údajov.

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Dáta nie sú odovzdávané tretím osobám.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.