Obchodné podmienky

Drahí kamoši francúzskeho jazyka,

a užívatelia služieb a digitálneho obsahu predávaných prostredníctvom týchto stránok, práve sa nachádzate na stránke so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré potrebujete mať k dispozícii pred tým, než si objednáte a zakúpite služby a digitálny obsah prostredníctvom webových stránkach francaisfamilier.sk.

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu francaisfamilier.sk je Zuzana Nosálová so sídlom Osloboditeľov 96, 066 01 Humenné, IČO 54730716 (ďalej len Prevádzkovateľ).

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpi online kurz, balíček lekcií či iný ponúkaný produkt - a to vyplnením emailovej adresy, ďalej vyplnením údajov o fyzickej alebo právnickej osobe: názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa, IČO (ďalej len Užívateľ).

Internetový obchod francaisfamilier.sk je webová alebo mobilná aplikácia slúžiaca ako predajný systém určený na predaj a sprístupnenie mojich služieb. Užívateľom je dostupná na adrese https://www.francaisfamilier.sk (ďalej len aplikácia).

2. Zmluva a zmluvný vzťah

Webové stránky Prevádzkovateľky obsahujú zoznam a popis ponúkaných služieb a digitálneho obsahu vrátane uvedenia ich cien a ďalších podstatných informácií pre Užívateľov.

Pre objednanie Užívateľ vykoná príslušnú voľbu na webovej stránke a vyplní objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanej službe či digitálnom obsahu a povinné údaje na vyplnenie na účely uzavretia zmluvy a fakturácie.

Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb či kúpnej zmluvy v prípade tovaru či zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu (ďalej len zmluva) medzi Prevádzkovateľkou a Užívateľom vzniká akceptáciou doručenej objednávky, ktorá je Prevádzkovateľkou zaslaná Užívateľovi na jeho emailovú adresu. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľkou a Užívateľom a dopĺňajú uzatváraný zmluvný vzťah.

Pre objednanie Užívateľ vykoná príslušnú voľbu na webovej stránke a vyplní objednávkový formulár. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanej službe či digitálnom obsahu a povinné údaje na vyplnenie na účely uzavretia zmluvy a fakturácie.

Objednávku odošle Užívateľ Prevádzkovateľke vykonaním príslušnej voľby v objednávkovom formulári. Užívateľ berie na vedomie, že objednávkou je zaviazaný k platbe. Prevádzkovateľka bezodkladne po obdržaní objednávky Užívateľovi potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty zákazníka.

V prípade, že zo strany užívateľa nedôjde k úhrade celej ceny ani do 10 dní po jej splatnosti, zmluva sa od začiatku ruší.

Prevádzkovateľka nie je povinná prijať objednávku a uzavrieť zmluvu s Užívateľom. Táto výhrada sa dojednáva najmä pre osoby, ktoré podstatným spôsobom porušili práva či oprávnené záujmy Prevádzkovateľky či tieto obchodné podmienky.

Užívateľ berie na vedomie, že v prípade zakúpenia produktov alebo služieb (online kurzov, e-bookov, individuálnych lekcií), Prevádzkovateľka bezprostredne po uzavretí zmluvy poskytne užívateľovi celé plnenie (spôsobom vylučujúcim možnosť vrátenia plnenia), v takom prípade nie je možné zo strany užívateľa od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ to bude pri niektorých online kurzoch, e-bookoch a individuálnych lekciách s poskytovaním plnenia a možnosťou odstúpenia od zmluvy inak, táto skutočnosť bude vždy v rámci ich popisu na webe či v objednávke uvedená, prípadne bude uvedené, aká sa poskytuje.

3. Platby a spôsob dodania


Dojednanú cenu je možné uhradiť klasickým bankovým prevodom na môj bankový účet: pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdržíte v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Dátum splatnosti je uvedený na faktúre.

Čo sa týka online platby kartou, ktorá je možná pri niektorých digitálnych produktoch ako online kurzy, platba prebieha prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Comgate, a.s.  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Platobná brána Comgate podporuje karty Visa, Visa Electron, Mastercard a Maestro a taktiež platby Apple Pay a Google Pay, pri ktorých zákazník platí kartou uloženou v Peňaženke Apple/Google. Po schválení platby získavate ihneď informáciu o uskutočnení platby.

Pre prípadné reklamácie alebo otázky k online platbe:

Comgate, a.s.

Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové

E-mail: platby-podpora@comgate.cz

Tel: +420 228 224 267

Pri kúpe lekcií francúzskeho jazyka, Zoom výučba je poskytnutá v termíne, na ktorom sa vzájomne dohodne Užívateľ s Prevádzkovateľkou.

Pri organizácii náhradných lekcií treba brať ohľad na časové možnosti Prevádzkovateľky a treba počítať s tým, že náhradné lekcie môžu prebehnúť v iných časoch a dňoch, než prebieha bežná lekcia, a to vrátane víkendu. Pokiaľ sa užívateľ na riadnu či náhradnú lekciu nedostaví v dohodnutom termíne a nedá vedieť Prevádzkovateľke vopred o plánovanej absencii, lekcia prepadá a je pokladaná za odučenú.

Užívateľ môže počas predplateného obdobia lekcií francúzskeho jazyka na lekciách chýbať, avšak je povinný túto skutočnosť oznámiť minimálne 24 hodín pred ďalšou dohodnutou lekciou prostredníctvom emailu, WhatsApp či telefónneho kontaktu. Pokiaľ tak Užívateľ neurobí, lekcia francúzskeho jazyka automaticky prepadá a je pokladaná za odučenú. Pokiaľ sa Užívateľ nedostaví na výučbu do 15 minút od dohodnutého začiatku lekcie francúzskeho jazyka, lekcia automaticky prepadá a je pokladaná za odučenú. 

Pri kúpe e-booku, online kurzu bude digitálny obsah vo formáte pdf alebo obdobnom, ktorý bude špecifikovaný pri popise produktu, dodaný po zaplatení kúpnej ceny na email, ktorý Užívateľ uviedol v objednávke, ako príloha e-mailovej správy alebo zaslaním odkazu, na ktorom je obsah možné stiahnuť alebo otvoriť. Obvyklá lehota na dodanie je 3 dni po zaplatení.

Ak nie je stanovené inak pri popise konkrétneho produktu, Prevádzkovateľka neposkytuje aktualizácie digitálneho obsahu.

Užívateľ získava prístup k službám či digitálnemu obsahu po zaplatení plnej stanovenej ceny, ak nie je v objednávkovom formulári či pri popise služby či produktu stanovené inak.

Daňový doklad – faktúru vystaví Prevádzkovateľka Užívateľovi po uhradení ceny a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu zákazníka.

4. Záruky a reklamácie

Prevádzkovateľka neposkytuje žiadnu záruku na aplikáciu a služby s ňou spojené.

Reklamáciu služieb môže používateľ uplatňovať odoslaním emailu na adresu coucou@francaisfamilier.sk, kde podrobne popíše rozsah reklamácie služieb. Pokiaľ rozsah služieb poskytnutých Užívateľovi nie je v súlade s rozsahom príslušných služieb, má Prevádzkovateľka povinnosť tento nesúlad odstrániť do 30 pracovných dní.

Užívateľ má právo uplatňovať reklamáciu do 30 dní od vzniku dôvodu reklamácie. Na neskoršie reklamácie nie je Prevádzkovateľ povinný reagovať.

Posúdenie reklamácie je úplne v kompetencii Prevádzkovateľa a výsledok posúdenia reklamácie bude Užívateľovi oznámený cez kontaktný email.

5. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľka sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát užívateľa, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje potrebné na fakturáciu sú nevyhnutné pre identifikáciu užívateľa. Sú použité na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s užívateľom.

Detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch užívateľa sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Presné znenie ochrany osobných údajov: https://www.francaisfamilier.sk/ochrana-osobnych-udajov/

6. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2023. Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok https://www.francaisfamilier.sk poprípade ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom. Prevádzkovateľka si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach adrese https://www.francaisfamilier.sk a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

7. Záverečné ustanovenia

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.