Obchodné podmienky

Drahí kamoši francúzskeho jazyka,

práve sa nachádzate na stránke so všeobecnými obchodnými podmienkami na predaj mojich služieb. Na webových stránkach francaisfamilier.sk ste si mohli prečítať podrobnosti o vami vybranej službe. Pred objednávkou elektronických služieb zaškrtávate políčko "Súhlasím s obchodnými podmienkami", a tak Vám odporúčam sa s týmito podmienkami zoznámiť.

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu francaisfamilier.sk je Zuzana Nosálová so sídlom Osloboditeľov 96, 066 01 Humenné, IČO 54730716 (ďalej len Prevádzkovateľ).

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpi online kurz, balíček lekcií či iný ponúkaný produkt - a to vyplnením emailovej adresy a telefónneho kontaktu, ďalej vyplnením údajov o fyzickej alebo právnickej osobe: názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa, IČO (ďalej len Užívateľ).

Internetový obchod francaisfamilier.sk je webová alebo mobilná aplikácia slúžiaca ako predajný systém určený na predaj a sprístupnenie mojich služieb. Užívateľom je dostupná na adrese https://www.francaisfamilier.sk (ďalej len aplikácia).

Zmluvný vzťah vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom odoslaním vyplneného platobného formulára, slúžiaceho ako následná registrácia, a následnom potvrdení registrácie zo strany Prevádzkovateľa. 

2. Spôsob dodania

Zoom výučba je poskytnutá v termíne, na ktorom sa vzájomne dohodne Užívateľ s Prevádzkovateľom.

Pri organizácii náhradných lekcií treba brať ohľad na časové možnosti Prevádzkovateľa a treba počítať s tým, že náhradné lekcie môžu prebehnúť v iných časoch a dňoch, než prebieha bežná lekcia, a to vrátane víkendu. Pokiaľ sa užívateľ na riadnu či náhradnú lekciu nedostaví v dohodnutom termíne a nedá vedieť Prevádzkovateľovi vopred o plánovanej absencii, lekcia prepadá a je pokladaná za odučenú.

Užívateľ môže počas predplateného obdobia lekcií francúzskeho jazyka na lekciách chýbať, avšak je povinný túto skutočnosť oznámiť minimálne 24 hodín pred ďalšou dohodnutou lekciou prostredníctvom emailu, WhatsApp či telefónneho kontaktu. Pokiaľ tak Užívateľ neurobí, lekcia francúzskeho jazyka automaticky prepadá a je pokladaná za odučenú. Pokiaľ sa Užívateľ nedostaví na výučbu do 15 minút od dohodnutého začiatku lekcie francúzskeho jazyka, lekcia automaticky prepadá a je pokladaná za odučenú. 

3. Záruky a reklamácie

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku na aplikáciu a služby s ňou spojené.

Reklamáciu služieb môže používateľ uplatňovať odoslaním emailu na adresu coucou@francaisfamilier.sk , kde podrobne popíše rozsah reklamácie služieb. Pokiaľ rozsah služieb poskytnutých Užívateľovi nie je v súlade s rozsahom príslušných služieb, má Prevádzkovateľ povinnosť tento nesúlad odstrániť do 30 pracovných dní.

Užívateľ má právo uplatňovať reklamáciu do 30 dní od vzniku dôvodu reklamácie. Na neskoršie reklamácie nie je Prevádzkovateľ povinný reagovať.

Posúdenie reklamácie je úplne v kompetencii Prevádzkovateľa a výsledok posúdenia reklamácie bude Užívateľovi oznámený cez kontaktný email.

4. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje potrebné na fakturáciu sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu bezhotovostných platieb a na komunikáciu s kupujúcim.

Detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch kupujúceho sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Presné znenie ochrany osobných údajov: https://www.francaisfamilier.sk/ochrana-osobnych-udajov/

5. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.7.2022. Informácie sú oznamované prostredníctvom webových stránok https://www.francaisfamilier.sk poprípade ďalšími informačnými kanálmi, spravidla e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach adrese https://www.francaisfamilier.sk a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

6. Záverečné ustanovenia

Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.